Skip to content Skip to footer
FESTIVAL 2024 aug 21 — sept 28
kranj, slovenia
FESTIVAL 2024 aug 21 — sept 28
kranj, slovenia
FESTIVAL 2024 aug 21 — sept 28
kranj, slovenia

Be part of Kranj Foto Fest! Show your photos!

What is home?
Is home here or somewhere else?
Where do I belong?

Kranj Foto Fest, an international photography festival, will take place in Kranj from 24 August to 25 September 2022. In this year’s edition, the festival’s theme is »Home: a state of transition«.

As we would like the inhabitants of Kranj shed some light on this topic and show what is home to you, we would like to invite you to send us 5 photos* on the theme by 15 August to the e-mail address info@kranjfotofest.org

What kind of photos are we looking for? 

Photos of everything that is home to you. It could be your house, images of your family, traditional clothes that remind you of home, a place in nature where you feel at home, maybe your friends, a favourite book, a corner where you drink tea in the morning, an abstraction of what home means to you, and much more.

Application Guidelines:

 • Only residents of the Municipality of Kranj (MOK) can apply, either permanent or temporary, of all communities. 
 • Application naming (e-mail): KFF 2022 / Kranj_Name_Surname
 • The application should include: Name and surname, address and telephone number, photographs
 • The format of the photos should be good enough for projection, so please send the best resolution possible. Advised: 1080 px on the short side, jpg.
 • You can send up to 5 photos which are reflecting the theme.
 • The photos will be reviewed by the festival team and some will be selected to become part of the evening screenings that will take place between 25 and 27 August 2022 in the Old Town of Kranj.

By sending your application you agree that your photographs may be presented in the form of a screening as part of the Kranj Foto Fest, as well as on the Kranj Foto Fest website and social media. By sending your application you warrant that the photographs you sent are your property and that you have all the permissions for them. If the photographs are of children, you warrant that you have the permission of their parents or guardians to publish them.

What is home?

Is home here or somewhere else?

Show your photos!

Bëhuni pjesë e Kranj Foto Fest! Trego fotografitë e tuaja!

Çfarë është shtëpia?
A është shtëpia këtu apo diku tjetër?
Ku përkas?

Kranj Foto Fest, festival ndërkombëtar fotografie, do të zhvillohet në Kranj nga data 24 gusht deri më 25 shtator 2022. Në edicionin e këtij viti, tema e festivalit është “Shtëpia: një gjendje transicioni”.

Siç do të donim ne banorët e Kranjit të hedhim pak dritë mbi këtë temë dhe të tregojmë se çfarë është shtëpia për ju, ju ftojmë të na dërgoni 5 fotografi* për temën deri më 15 gusht në emailin info@kranjfotofest.org

Çfarë lloj fotografish kërkojmë? 

Fotografi të gjithçkaje që do të thotë shtëpi për ju. Mund të jetë shtëpia juaj, imazhet e familjes suaj, veshje tradicionale që ju kujtojnë shtëpinë, një vend në natyrë ku ndiheni si në shtëpinë tuaj, ndoshta miqtë tuaj, një libër i preferuar, një kënd ku pini çaj në mëngjes, një abstraksion i asaj se çfarë do të thotë shtëpia për ju dhe shumë më tepër.

Udhëzimet e Aplikimit:

 • Vetëm banorët e Komunës së Kranjit (KK) mund të aplikojnë, qoftë të përhershëm apo të përkohshëm, nga të gjitha komunitetet. 
 • Emërtimi i aplikacionit (e-mail): KFF 2022/ Kranj_Emri_Mbiemri
 • Aplikimi duhet të përfshijë: Emrin dhe mbiemrin, adresën dhe numrin e telefonit, fotografi
 • Formati i fotografive duhet të jetë mjaft i mirë për projeksion, prandaj ju lutemi dërgoni rezolucionin më të mirë të mundshëm. Rekomandohet: 1080 px në anën e shkurtër, jpg.
 • Mund të dërgoni deri në 5 fotografi që pasqyrojnë temën.
 • Fotografitë do të shqyrtohen nga ekipi i festivalit dhe disa prej tyre do të përzgjidhen për t’u bërë pjesë e shfaqjeve të mbrëmjes që do të zhvillohen në Kranj nga data 25 deri më 27 gusht 2022 në qytetin e vjetër të Kranjit.

Me dërgimin e aplikimit tuaj, ju pranoni që fotografitë tuaja mund të prezantohen në formën e një shfaqjeje si pjesë e Kranj Foto Fest, si dhe në faqen e internetit të Kranj Foto Fest dhe në mediat sociale. Me dërgimin e aplikimit tuaj, ju garantoni që fotografitë të cilat i keni dërguar janë pronë e juaja dhe se keni të gjitha lejet për to. Nëse fotografitë janë të fëmijëve, ju garantoni që keni lejen e prindërve ose kujdestarëve të tyre për t’i publikuar ato.

Çfarë është shtëpia?

A është shtëpia këtu apo diku tjetër?

Trego fotografitë e tuaja!

Будите део Крањског Фото Фестивала! Покажите своје фотографије!

Шта је дом?
Да ли је дом овде или негде другде?
Где припадам?

Међународни фестивал фотографије „Крањ фото фест“ биће одржан у Крању од 24. Августа до 25. Септембра 2022. Овогодишње издање фестивала посвећено је теми „Дом: стање транзиције“.

Волели бисмо да грађани Крања учествују у овој теми и да нам покажу шта за вас значи дом. Позивамо вас да нам до 15. Августа пошаљете 5 фотографија* на ову тему на е-маил адресу info@kranjfotofest.org

 Какве фотографије очекујемо?

Фотографије свих ствари које вам значе дом. То може бити ваша кућа, ваша породица, традиционална одећа која вас подсећа на дом, место у природи где се осећате као код куће, можда ваши пријатељи, омиљена књига, кутак у којем волите да пијете чај ујутру, апстракција тога шта за вас значи дом и још много тога.

 

Упутства за пријаву:

 • Могу се пријавити становници Месне Општине Крањ (МОК), особе са сталним или привременим пребивалиштем, из свих заједница.
 • Регистрационо име (е-маил): КФФ 2022 / Крањ_Име_Презиме
 • Пријава мора да садржи: Име и презиме, адресу и број телефона, фотографије.
 • Формат фотографија треба да буде довољно добар за пројекцију, па вас молимо да пошаљете фотографије у најбољој могућој резолуцији. Препоручујемо 1080пк на краћој страни, јпг.
 • Можете послати до 5 фотографија које рефлектују тему фестивала.
 • Фотографије ће прегледати тим фестивала. Одабране фотографије постаће део вечерњих пројекција које ће се одржати од 25. до 27. aвгуста 2022. године у старом центру Крања.

Регистрацијом се слажете да ваше фотографије могу бити представљене као пројекција у оквиру фестивала Крањ Фото Фест, као и на сајту Крањ Фото Фест и друштвеним мрежама. Слањем гарантујете да су фотографије које шаљете ваше и да имате све дозволе за њих. Ако се на фотографијама налазе деца, гарантујете да имате дозволу родитеља или старатеља да их поставите.

Шта је дом?

Да ли је дом овде или негде другде?

Покажите своје фотографије!

Budite deo Kranjskog Foto Festivala! Pokažite svoje fotografije!

Šta je dom?
Da li je dom ovde ili negde drugde?
Gde ja pripadam?

Međunarodni festival fotografije “Kranj Foto Fest” održaće se u Kranju od 24. Avgusta do 25. Septembra 2022. Ovogodišnje izdanje festivala je posvećeno temi “Dom: stanje tranzicije”.

Želeli bismo da građani Kranja učestvuju u ovoj temi i da nam pokažu šta za vas znači dom, te vas pozivamo da nam pošaljete 5 fotografija* na tu temu do 15. Avgusta na e-mail adresu info@kranjfotofest.org

Kakve fotografije očekujemo?

Fotografije svih stvari koje za vas znače dom. To može biti vaša kuća, vaša porodica, tradicionalna odeća koja vas podseća na dom, mesto u prirodi gde se osećate kao kod kuće, mozda vaši prijatelji, omiljena knjiga, kutak gde ujutru volite da pijete čaj, abstrakcija toga sta za vas znači dom i jos mnogo toga.

Uputstvo za prijavu:    

 • Prijaviti se mogu stanovnici Mesne Opštine Kranj (MOK), osobe sa stalnim ili privremenim prebivalištem, iz svih zajednica.
 • Ime prijave (e-mail): KFF 2022 / Kranj_Ime_Prezime
 • Prijava treba da sadrži: Ime i Prezime, adresu i broj telefona, fotografije. 
 • Format fotografija bi trebao biti dovoljno dobar za mogućnost projekcije, zato vas molimo da pošaljete fotografije najbolje moguće rezolucije. Preporučujemo 1080 px na kraćoj strani, jpg.
 • Možete poslati do 5 fotografija koje reflektuju temu festivala.
 • Fotografije ce pregledati ekipa festivala. Izabrane fotografije ce postati deo večernjih projekcija, koje ce se odrzavati od 25. do 27. avgusta 2022 u starom centru Kranja.

Registracijom se slažete da vaše fotografije mogu biti predstavljene u vidu projekcije u okviru festivala Kranj Foto Fest, kao i na sajtu Kranj Foto Fest i društvenim mrežama. Slanjem garantujete da su fotografije koje šaljete vaše i da imate sve dozvole za njih. Ako se na fotografijama nalaze deca, garantujete da imate dozvolu roditelja ili staratelja da ih postavite.

Šta je dom?

Da li je dom ovde ili negde drugde?

Pokažite svoje fotografije!

Budi dio Kranj Foto Festa! Pokažite svoje fotografije!

Što je to dom?
Je li dom ovdje ili negdje drugdje?
Gdje spadam?

Od 24. kolovoza do 25. rujna 2022. u Kranju će se održati međunarodni festival fotografije Kranj Foto Fest. U ovoj se ediciji festival posvećuje temi »Dom: prostor prijelaza«. 

U želji da i vi, stanovnici Kranja, osvijetlite pogled na temu i izrazite što ja za vas “dom”, pozivamo vas da nam na e-mail adresu info@kranjfotofest.org do 15. kolovoza pošaljete 5 fotografija* na tu temu. 

Kakve fotografije tražimo? Samo nekoliko primjera:
Fotografije svega onoga što za vas predstavlja dom. To može biti vaša kuća; mjesto u prirodi koje u vama pobuđuje osjećaj spokoja; možda vaši prijatelji; najdraža knjiga; kutak gdje ujutro pijete čaj; apstrakcija onoga što vam znači dom i još puno toga.

Upute za prijavu:

 • Mogu se prijaviti stanovnici Gradske općine Kranj (s prebivalištem ili privremenim boravkom u Kranju, poziv vrijedi za sve zajednice).
 • Naziv prijave (e-mail): KFF 2022 / Kranj_Ime_Prezime
 • Prijava neka sadrži: ime i prezime, adresu i broj telefona, fotografije
 • Format fotografija neka bude u kvaliteti za projekciju, dakle s višom rezolucijom. Savjetujemo: 1080 px po kraćoj strani, jpg.
 • Možete poslati najviše 5 fotografija koje odražavaju temu.
 • Ekipa festivala će fotografije pregledati i izabrati one koje će postati dio večernjih projekcija od 25. do 27. kolovoza 2022. u staroj gradskoj jezgri Kranja.

S prijavom izražavate i suglasnost da vaše fotografije mogu biti predstavljene u obliku projekcije u sklopu festivala Kranj Foto Fest, kao i na web stranici i socijalnim mrežama Kranj Foto Festa. S prijavom jamčite da su fotografije s kojima ste se prijavili, vaše vlasništvo i da za njih imate sve dozvole. Ako su na fotografijama djeca, jamčite da za objavu imate dozvolu roditelja ili skrbnika.

Što je to dom?

Je li dom ovdje ili negdje drugdje?

Pokažite svoje fotografije!

Budi dio Kranj Foto Festa! Pokažite svoje fotografije!

Šta je to dom?
Da li je dom ovdje ili negdje drugdje?
Gdje spadam?

Od 24. avgusta do 25. septembra 2022. će se u Kranju održati međunarodni festival fotografije Kranj Foto Fest. U ovoj ediciji festival se posvećuje temi »Dom/kuća: prostor prijelaza«. 

U želji da i vi, stanovnici Kranja, osvijetlite pogled na temu i izrazite šta ja za vas “dom/kuća”, pozivamo vas da nam na e-mail adresu info@kranjfotofest.org do 15. avgusta pošaljete 5 fotografija* na tu temu. 

Kakve fotografije tražimo? Samo nekoliko primjera:
Fotografije svega onoga što za vas predstavlja dom. To može biti vaša kuća; mjesto u prirodi koje vas smiruje i opušta; možda vaši prijatelji; najdraža knjiga; ćošak u kući gdje ujutro pijete čaj; apstrakcija onoga što vam znači dom i još puno toga.

Uputstva za prijavu:

 • Mogu se prijaviti stanovnici Gradske općine/opštine Kranj (sa prebivalištem ili privremenim boravkom u Kranju, poziv važi za sve zajednice).
 • Naziv prijave (e-mail): KFF 2022 / Kranj_Ime_Prezime
 • Prijava neka sadrži: ime i prezime, adresu i broj telefona, fotografije
 • Format fotografija neka bude u kvalitetu za projekciju, dakle sa višom rezolucijom. Savjetujemo: 1080 px po kraćoj strani, jpg.
 • Možete poslati najviše 5 fotografija koje odražavaju temu.
 • Ekipa festivala će fotografije pregledati i izabrati one koje će postati dio večernjih projekcija od 25. do 27. avgusta 2022. u staroj gradskoj jezgri Kranja.

Sa prijavom izražavate i suglasnost/saglasnost da vaše fotografije mogu biti predstavljene u obliku projekcije u sklopu festivala Kranj Foto Fest, kao i na web stranici i socijalnim mrežama Kranj Foto Festa. Sa prijavom jamčite da su fotografije sa kojima ste se prijavili, vaše vlasništvo i da za njih imate sve dozvole. Ako su na fotografijama djeca, jamčite da za objavu imate dozvolu roditelja ili staratelja.

Šta je to dom?

Da li je dom ovdje ili negdje drugdje?

Pokažite svoje fotografije!

Бидете дел од Крањ Фото Фест! Покажете ги вашите фотографии!

Што е домот?
Дали е дома овде или на друго место?
Каде припаѓам?

Од 24 август до 25 септември 2022 година, во Крањ ќе се одржи меѓународниот фестивал на фотографија Крањ Фото Фест. Во овогодинешното издание, фестивалот е посветен на темата „Дом: состојба на транзиција“.

Бидејќи би сакале жителите на Крањ да ја расветлат оваа тема и да ви покажат што значи „дом“, ве покануваме да ни испратите 5 фотографии* на темата на адресата за е-пошта info@kranjfotofest.org до 15 август.

Какви фотографии бараме?

Фотографии од сè што претставува дом за вас. Тоа може да биде вашата куќа; слики од вашето семејство; традиционална облека што ве потсетува на домот; место во природа каде што се чувствувате како дома; можеби вашите пријатели; омилената книга; катче каде што си го пиете чајот наутро; апстракција на тоа што значи домот за вас и многу повеќе.

 

Упатства за пријавување:

 • Од сите заедници може да се пријават само жителите на Општина Крањ (МОК), со постојано или привремено живеалиште.
 • Означување на апликацијата (е-пошта): KFF 2022 / Kranj_Ime_Prezime
 • Апликацијата треба да содржи: Име и презиме, адреса и телефонски број, фотографии
 • Форматот на фотографиите треба да биде доволно добар за проекција, затоа пратете ги со најдобра можна резолуција. Препорачуваме: 1080 px на пократката страна, jpg.
 • Може да испратите до 5 фотографии кои ја одразуваат темата.Тимот на фестивалот ќе ги прегледа фотографиите, а некои ќе бидат избрани за да станат дел од вечерните проекции што ќе се одржат помеѓу 25 и 27 август 2022 година во центарот на стариот дел на Крањ.

Со пријавувањето се согласувате вашите фотографии да бидат претставени во форма на проекција како дел од фестивалот Крањ Фото Фест, како и на веб-страницата на Крањ Фото Фест и социјалните мрежи. Со испраќање на пријавата, гарантирате дека фотографиите што ги испраќате се ваши и дека ги имате сите дозволи за нив. Доколку на фотографиите има деца, гарантирате дека имате дозвола од родителите или старателите да ги објавите.

Што е домот?

Дали е дома овде или на друго место?

Каде припаѓам?

Bodi del Kranj Foto Festa! Pokažite svoje fotografije!

Kaj je dom?
Je dom tukaj ali nekje drugje?
Kam spadam?

Med 24. avgustom in 25. septemberom 2022 bo v Kranju potekal mednarodni festival fotografije Kranj Foto Fest. V tokratni ediciji se festival posveča temi »Dom: prostor prehoda«.

Ker bi radi, da pogled na temo osvetlite tudi prebivalci Kranja ter nam poveste, kaj je “dom” za vas, vas vabimo, da nam na e-mail naslov info@kranjfotofest.org do 15. avgusta pošljete 5 fotografij* na temo. 

Kakšne fotografije iščemo? Zgolj nekaj primerov:
Fotografije vsega tistega, kar je dom za vas. To je lahko vaša hiša; lahko so podobe vaše družine; tradicionalna oblačila, ki vas spomnijo na dom; prostor v naravi, kjer se počutite domače; morebiti vaši prijatelji; najljubša knjiga; kotiček, kjer zjutraj pijete čaj; abstrakcija tistega, kar vam pomeni dom, in še veliko drugega.

Navodila za prijavo:

 • Prijavijo se lahko prebivalci Mestne občine Kranj (prebivalci s stalnim ali začasnim prebivališčem, poziv je odprt za vse skupnosti).
 • Poimenovanje prijave (e-mail): KFF 2022 / Kranj_Ime_Priimek
 • Prijava naj vsebuje: Ime in Priimek, naslov in telefonsko številko, fotografije
 • Format fotografij naj bo v kvaliteti za projekcijo, torej višje resolucije. Svetujemo: 1080 px po krajši stranici, jpg.
 • Pošljete lahko največ 5 fotografij, ki odražajo temo.
 • Fotografije bo ekipa festivala pregledala in izbrala tiste, ki bodo postale del večernih projekcij, ki bodo potekale med 25. in 27. avgustom 2022 v starem mestnem jedru Kranja.

S prijavo soglašate, da so vaše fotografije lahko predstavljene v obliki projekcije v sklopu festivala Kranj Foto Fest, kot tudi na spletni strani in socialnih omrežjih Kranj Foto Festa. S prijavo zagotavljate, da so fotografije, s katerimi se prijavljate, vaša last in imate zanje vsa dovoljenja. Če so na fotografijah otroci, zagotavljate, da imate za objavo dovoljenje staršev ali skrbnikov.

Kaj je dom?

Je dom tukaj ali nekje drugje?

Pokažite svoje fotografije!

International Festival of Contemporary Photography

Kranj, Slovenia

VSE PRAVICE PRIDRŽANE © 2024 KRANJFOTOFEST.ORG WITH ♡ BY PHOTO DIALOGUE